Kristinehamns  Artilleriförening (KAF)
Kungliga Bergslagens Artilleriregemente historia

Tillbaka till startsidan
        Tillbaka till innehållsförteckningen

Presterud
(Vill du komplettera innehållet med text eller bild? Maila det till Magnus Stenström)

En del om Presteruds historia

Bland gårdsnamnen från tidig medeltid kan man återfinna många med sammansättningen ”-rud”, i betydelsen ”röjning”. Alltså en yta som har avverkats för att kunna bruka jorden. För Presterud kan man då göra tolkningen att en präst har röjt marken under medeltiden.
 
Presterud omnämndes första gången 1540 då skattebonden Måns, till Presterud av Gustav Wasas fogde över Värmland, krävs på skatt.

Vid början av 1600-talet är gården obetydlig, vilket framgår av Älvsborgs lösens handlingar 1613, där bonden Pederanges boende ensam på gården med hustru, men utan piga eller dräng. Gården utvidgades emellertid under 1600 talet genom nyodlingar och vid slutet av århundradet är ägarna till gården ”storbönder”. Vid 1700-talets mitt blir gården herrgård. Nu finns det sex pigor, en dräng och en drängpojke förutom torpare och ladugårdsfolk.
Brukspatronen Wahlund Presterud köpte 1806 från denna gården till hans måg, brukspatronen Löthner. I denna släkts ägo stannade gården till 1872, då den tyskfödde jägmästaren Wolff köpte upp det.

1876 inrättades under hans ledning på Presterud, Värmlands och Örebros
skogsskola. Eleverna var inrymda i den numera borttagna flygeln i dessa lokaler. 1896 upphörde skolan på grund av Wolffs bortgång.
 
1908 förvärvades Presterud av Kristinehamns stad och 1913 inkorporerades egendomen i staden. Under de senare åren i den perioden uthyrdes Presterud som pensionat och vandrarhem, och de sista åren var herrgården nödbostad.

Då Bergslagens Artilleriregemente sattes upp (1943-1944) med kaserner och
övningsområde sydväst om staden uppläts Presterud till kronan och iståndsattes till officersmäss.

Lite fakta kring Presterud:

1540 Botvid skrivare – Gustav Wasas fogde – kräver ägare på Presterud på skatt.
 
1613 Peder i Presterud krävs på 12 mark som bidrag till Älvsborgs lösen.
 
1600-talet Gården utvidgas bl a söderut genom Presterudsängen. ”Capuire”  och talet
 
1756 Ägarens namn – Fru Clara Lysell – återfinns i husförhörslängden för Varnum. Hushållet är då stort och består av bl a sex pigor, en dräng en gosse – förutom torpare och ladugårdsfolk.   
1896 Skogsskolan lämnar Presterud.
 
1903 Jörgen Wolffs sterbhus säljer Presterud till brukspatron A.. J. Juhlin den 2 november.
 
1908 Kristinehamns stad köper Presterud. Jorden utarrenderas och herrgårdsbyggnaden uthyres som förvaltarbostad.
 
1913 Presterud inkorporerades med Kristinehamns stad. Därefter användes herrgårdsbyggnaden som pensionat och vandrarhem under Svenska Turistföreningen.

1942 Tillkom Kristinehamns garnison genom ett försvarsbeslut. Det beslutades då att artilleriet skulle tillföras ett nytt regemente. Till att börja med stod valet mellan Karlskoga, Kristinehamn och Örebro som förläggningsort. I och med att Kristinehamn kunde erbjuda Försvarsmakten bättre villkor, bl.a. genom att man hade Presteruds herrgård som blev Officersmässen så blev det i Kristinehamn som man förlade regemente.